Privacyverklaring

De BVP, Belangenvereniging voor Professionals, gevestigd te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

De BVP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de BVP, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een lidmaatschaps- en/of contactformulier op de website of door het sturen van een e-mail aan de BVP verstrekt. De BVP kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw emailadres(sen)
  • Uw datum van aanmelding
  • Uw status: Actief of Postactief-lidmaatschap
  • Uw bankgegevens t.b.v. het innen van contributie

Waarom de BVP die gegevens nodig heeft

De BVP verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien daar vanuit de BVP behoefte aan is. Daarnaast kan de BVP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht of om u te informeren (via app, mail, telefoon over het verloop van de opdracht (bijvoorbeeld bij individuele belangenbehartiging).

Hoe lang de BVP uw gegevens bewaart

De BVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er een overeenkomst met u tot stand komt, worden de gegevens tot minimaal 7 jaar na beëindiging van het contract opgeslagen in het boekhoudprogramma (in gesloten omgeving niet toegankelijk voor derden) i.v.m. eisen van de belastingdienst. Uw gegevens worden verwerkt in het eigen ledenadministatie en -incassosysteem.

Delen met anderen 

De BVP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat uw belangenbehartiging op uw verzoek door de BVP wordt uitgevoerd worden uw gegevens alleen in overleg met U ter beschikking gesteld aan één van onze advocaten, mocht externe juridische ondersteuning nodig zijn. Zulks in nauw overleg met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze secretaris. De BVP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen 

De BVP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de BVP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de BVP door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met via email: R.S. Kranendonk  

Domeinnaam http://belangenverenigingvoorprofessionals.nl is een website van de BVP 

telefoon: 0182-542799 

Buurtje 1 

2802 BE  Gouda 

KVK Nummer: 40517945